martes, 27 de octubre de 2009

ELS MEUS ALUMNES

El vídeo ens mostra la realitat tal qual és, l'era digital en la qual ens trobem immersos. Què és allò que reivindica l'autor a través dels xiquets protagonistes? Dons la poca preparació del professorat pel que fa a l'ús i l'aplicació de les Noves Tecnologies en l'aula. Es convenient pensar que la informàtica és un recurs molt útil que ens ofereix múltiples possibilitats educatives, i encara més, si som nosaltres, els futurs mestres, els qui farem possible que s'aconseguisca aquest objectiu: utilitzar exitosament les Noves Tecnologies, fet possible en l'educand un aprenentatge més eficaç, eficient i durador.

Cal dir, que la família també juga un paper molt important, ja que ha de ser qui inspire a l'alumne, conjuntament amb l'escola, les ganes de treballar, i les ganes de fer-ho d'una manera diferent, que si més no, és més profitosa per a ell. Però no s'ha d'oblidar un aspecte molt important; i és que no només de tecnologia viu la humanitat. Tot i sent la base de l'educació del futur, no s'haurà d'obviar el procediment o el mètode tradicional, ja que sinó, es podrien perdre facultats i habilitats motrius. Per tant, resulta interessant fer-ne una bona gestió de tot el material tecnològic i informàtic, i no abusar-ne d'ell, permetent la no-obstaculització dels procediments considerats tradicionals, per exemple, tallar un paper amb estisores i pegar-ho sobre una base de cartró. Així, podríem dir que la tecnologia no és incompatible amb les manualitats.

Retornant al tema, la baixa preparació digital dels mestres actuals és la fonamentació del vídeo anterior, i el que es demana és un professorat preparat i competent, que satisfaça les necessitats educatives dels seus alumnes, atenent a l'època en què es desenvolupen i el context en què viuen. Per tant, les noves generacions de mestres hem d'adquirir de la manera més satisfactòria possible, les competències digitals suficients com per a poder afrontar una classe de la nova era; l'era digital. Almenys la base la tindrem, i l'experiència ens formarà.

lunes, 26 de octubre de 2009

MAPA AMB LLOCS SIGNIFICATIUS DE CASTELLÓ


Ver Mapa amb llocs identificatius de Castelló en un mapa más grande

   El procés que he seguit a l'hora de realitzar l'activitat de localitzar a Google Maps alguns dels llocs significatius de la ciutat de Castelló, ha estat el següent: he triat les fotografies pertienents i les he pujades a Flickr per tal d'adjudicar-los una licència de Creative Commons, amb l'objectiu de que no es faça un ús comercial de les imatges. Després he obert Google Maps i he estat inspeccionant el seu funcionament. He entrat amb el meu usuari, i he creat un nou mapa. Allí, he marcat amb una xinxeta els llocs que figuren al mapa de dalt, i a través de l'opció del text enriquit, he pogut col·locar tant l'enllaç a altres pàgines, com la fotografia de cada emplaçament. Finalment, he copiat el codi Html, i l'he introduït al meu blog, fent-se visibles els resultats de l'activitat.

   El que he aprés amb aquesta tasca ha estat introduir-me en un món que desconeixia, ja que la funció de la gestió de mapes que ofereix Google no l'havia utilitzada. He pogut comprendre l'eficàcia d'aquesta eina, a través de la creació d'un mapa personalitzat de la ciutat de Castelló, fent possible l'adquisició de noves habilitats; habilitats de cercar informació i gestionar-la sense tenir idea dels procediments a través dels quals seria possible la consequció de l'activitat. Ha sigut tot un repte.

   Aquests procediments, són molt importants, donat que són un material educatiu en potència, és a dir, són aptes per a l'adquisició de nous coneixements i habilitats en l'alumnat, però que si no s'utilitzen, s'està perdent una font essencial del desenvolupament integral de l'alumnat. Per tant, seria convenient implicar l'educand en aquests tipus de treballs, per tal que assolisquen el saber procedimental i cognoscitiu necessaris com per a que puguen afrontar de manera satisfactòria els problemes i devenirs de la vida quotidiana.

TWITTER I L'EDUCACIÓ


   Primerament, cal tenir ben clar què és Twitter i per a què s’utilitza, així com algunes de les seues particularitats. Twitter és un servei social a través de la xarxa d’Internet, que permet connectar entre sí al nombre de persones que cada usuari considere. Es tracta d’un sistema que aconsegueix dues coses; seguir els treballs o informacions d’altres persones, i que el treball de cada usuari puga ser seguit per la resta de membres, cosa que resulta beneficiosa per a les dues parts; els seguidors i els que segueixen el treball d’altres. Però no només queda allí la cosa, sinó que Twitter, tot i no estant enregistrat, proporciona a l’usuari o al visitant un servei de buscador d’informació on s’introdueix la o les paraules clau, i automàticament apareixen les entrades més recents sobre el tema que s’està buscant (també es poden cercar entrades més antigues, relacionades amb allò que s’està buscant). 

   Amb tot això, de vegades, no sempre es troba allò que es busca; i és que el servei de cerca no sempre satisfà les necessitats de l’usuari i el visitant, ja que quan es busca alguna cosa, els resultats són informacions relacionades amb allò buscat i no exactament el que es busca. Malgrat això, moltes vegades sí que resulta útil i efectiu.
A banda de tot això, aquest servei social, conté la funció dels “microbloggings”, és a dir, una mena de missatgeria que permet als usuaris escriure fins a 140 caràcters per tal de reflectir els titulars de les seues informacions. Per tant, es tracta d’un sistema molt actualitzat on les entrades queden ordenades segons l’actualitat de les mateixes, quedant les més antigues, més endarrerides.

   Tota l’explicació anterior serveix per a argumentar les implicacions en educació que té Twitter, on de fet, cada vegada amb més consolidació, està esdevenint un nou portal d’informació que beneficia tant a professors com a alumnes, donat que ofereix la possibilitat de connectar a través de la funció seguidors/seguits als membres usuaris d’aquesta singular plataforma. La metodologia per tal d’aplicar l’educació en aquest lloc virtual no és concreta, sinó que és molt diversa. Això és, el mestre pot oferir als seus alumnes, els seus treballs, investigacions, informacions, etc, i els alumnes poden seguir-les i treballar-les al mateix temps, ja que la rapidesa és una de les característiques fonamentals d’aquest servei. O també poden ser els alumnes els qui construisquen el coneixement, i el compartisquen amb la resta de companys i amb el mestre, fent l’ús de les Noves Tecnologies instantàniament, cosa que és fonamental per tal que l’alumnat assolisca les competències bàsiques que recull la legislació. Per tant, cada vegada serà més freqüent l’ús de les Noves Tecnologies com a mitjà del procés d’ensenyament-aprenentatge i s’aconseguirà que l’alumnat es desenvolpe integralment.
Però, no només en l’escola, sinó fora d’ella, perquè l’adquisició d’aquestes habilitats i capacitats ha de ser projectada i no estancada, és a dir, no s’ha de quedar a l’escola i quan s’acaba el curs s’oblida allò aprés, sinó que ha de tenir un enfocament de futur, on allò aprés siga la base de tota aquella activitat que, fora de l’escola, siga quotidiana i d’ús assidu.

   Per a finalitzar, comentaré el que he aprés amb l’activitat.
 He comprovat l’eficàcia del buscador d’informació, que com deia abans, és bona però podria millorar. A més, he pogut inserir l’enllaç del meu blog al meu usuari per tal de donar a conéixer les meues informacions, he estat inspeccionant Twitter, per tal de conéixer-ne millor el funcionament, i en definitiva, he pogut comparar els diferents espais virtuals (Flickr, FriendFeed, Delicious, Twitter, etc) amb l’objectiu de saber la finalitat de cadascun. 

martes, 20 de octubre de 2009

L'ESCOLA 2.0


La web 2.0 representa un avanç de tipus variat, és a dir, tecnològic, informàtic i social, entre altres; però, també educatiu, ja que l’educació a la qual fa referència l’Escola 2.0 se serveix dels beneficis que la web 2.0 li proporciona.

Quins beneficis aporta la web 2.0 per a la comunitat que fa servir la xarxa? La capacitat de comunicar-se, cooperar i compartir.
Tots els recursos digitals que ens ofereix la xarxa estaran a la disposició de les persones, en la mesura del possible i limitat per la naturalesa dels programes i aplicacions (software lliure o no lliure), amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre les persones, per molt lluny que estiguen. Un altre benefici és la cooperació i la col·laboració, que poden dur-se a terme en forma de projectes digitals comuns, o individuals però amb possibilitat de participació, per tal d’afavorir la implicació personal i/o de grup. I el fet de compartir tota una sèrie de material, que, oferit per cadascú, amb prèvia autorització, faça possible interactuar més directament amb altres persones, i donar a conéixer objectives i/o subjectives informacions, siguen interessants o irrellevants.

Però, com seria l’Escola 2.0?
Es tractaria d’una institució docent que incorporara una metodologia pràctica d’ensenyament i aprenentatge, a través dels recursos tecnològics i informàtics que estiguen al seu abast en eixe moment. 
Per tant, hauria de ser innovadora respecte a la forma d’educar tradicional (llapis, bolígraf, llibres i algun que altre ordinador) per tal d’aconseguir el desenvolupament integral de l’alumnat i que puga assolir el màxim possible de saber cognoscitiu, i saber procedimental. I, a més, hauria de ser una escola indagadora, és a dir, que no s’ancore en una metodologia concreta, sinó que vaja canviant i adaptant-se als temps que corren, que vaja transformant-se a mesura que es transforme la societat, i que estiga en constant evolució. Que investigue noves formes de portar a terme la didàctica, i que reflexione sobre l’eficàcia i l’eficiència d’aquesta.
Pel que fa a l’alumnat, es procurarà que la col·laboració i coopració entre els companys siga l’eix fonamental, a partir del qual s’estructure el coneixement, ja que tal i com cita John Sealy Brown, “el coneixement flueix en el marc d’una pràctica compartida, però s’estanca quan una pràctica no és compartida”.
A més, la preocupació del docent, no només és que l’alumnat adquirisca totes les habilitats i coneixements que apareixen als currícula i que una vegada apresos, amb el temps s’obliden per no utilitzar-los; sinó que, fora del context escolar, l’alumnat siga capaç de defendre’s en la vida i que tot allò que haja aprés a l’escola, tinga una aplicació real, i no suposada com passa sovint. Per tant, és important destacar l’acció del mestre com a element de reforç de l’ús de la tecnologia pràctica que tinga una projecció fora de l’àmbit escolar.
I per finalitzar, el tema de “els deures”. Una escola 2.0 hauria de ser conscient de la transició en què ens trobem immers, o el que és el mateix, hauria d’adonar-se’n de la doble vessant que es presenta: l’educació de llibre, i l’educació d’ordinador. L’escola 2.0 hauria de saber compatibilitzar les dues formes d’ensenyar, ja que les dues es complementen i no cauen en contradicció. De vegades és més convenient utilitzar-ne unes o unes altres, encara que els beneficis de les de l’ordinador siguen aparentment “insuperables”.
PER A QUÈ SERVEIX FRIENDFEED?


Friendfeed és una mena de xarxa social, però en realitat no és ben bé així. El que sí que és cert és que és un servei social, que cada vegada té més afiliats, tot i tenint en compte que és un recurs presentat al 2008, amb la qual cosa és molt recent. El seu ús s'està estenent per tot el món i l'estat espanyol és un dels consumidors més significatius, exceptuant a Estats Units, Japó, Índia i Xina, entre altres.

Friendfeed constitueix una poderosa ferramenta de relació de xarxes; és a dir, permet concentrar en una mateixa plana diversos enllaços a altres planes, possibilitant a la resta d'usuaris veure les accions que un membre està portant a terme en aquest servei.Per aquest motiu, és un lloc molt actualitzat, on apareixen instantàniament els últims canvis que un usuari inscrit haja fet.

A més, serveix per a comunicar-se. Per què? Perquè per una banda permet trobar informació sobre un tema determinat, on els enregistrats en aquest servei, a través d'altres serveis, fan arribar les seues informacions; i per una altra banda perquè no només és un element de recepció, sinó d'acció, on es pot reflectir tot allò que l'usuari fa des d'altres llocs, com es comentava abans. Friendfeed, és com si fora l'inventari de cada usuari, com el resum de tot allò que fa per la xarxa(allò que ell vulga que se sàpia sobre les seues accions a la Internet), i per tant, una valuosíssima aplicació sobre la informació a nivell mundial.

VIDA ESTUDIANTIL A LA UNIVERSITATmartes, 13 de octubre de 2009

SÓC MESTRE; NOVES TECNOLOGIES, PER A QUÈ?


El context en el qual heu de situar-vos per tal d'entendre l'escrit és el següent: he acabat la carrera de magisteri i he trobat treball en un centre educatiu de Castelló. En aquest centre m'han assignat una classe de cinqué de primària i fa una setmana que han arribat una sèrie d’eines informàtiques entre les quals hi ha una pissarra digital, uns ordinadors portàtils per als alumnes i per al mestre, i discs interactius amb múltiples activitats relacionades amb el temari que hi apareix als llibres de text. Però, de moment, aquest material es troba guardat al magatzem. S’ha de fer alguna cosa per treure-li profit.
És ací on ve la meua proposta, aprofitar al màxim tots els recursos tecnològics que, aplicant-los a l’educació, donen com a resultat l’assoliment de les competències bàsiques en matèria del Tractament de la informació i competència digital dels meus alumnes. Per tal de portar a terme això, és necessari fer una bona gestió dels recursos informàtics i tecnològics; per tant, es necessita una metodologia o una manera d’incorporar amb normalitat el nou material a la classe, de forma que l’alumnat puga assolir la competència digital a la qual fan referència el BOE i el Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell.
És important determinar les finalitats de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu i quins objectius es volen aconseguir amb la seua introducció. És ara quan exposaré per a què faré servir aquestes TIC.
Els ordinadors portàtils seran l’eina fonamental de treball de l’estudiant, sent la pissarra digital l’element de suport i de projecció d’imatges, bé des de la xarxa d’internet o des dels mateixos ordinadors. Els alumnes hauran de fer els exercicis a través del teclat o via pantalla tàctil; per tant s’afavoreix l’adquisició de coneixements utilitzant les noves tecnologies, encara que no s’ha d’obviar el treball manual ja que les noves tecnologies, segons el meu punt de vista, han de ser un complement important, però no un substitut. A més, la pissarra digital ofereix una àmplia gamma de possibilitats, donat que les matèries com geografia, ciències naturals o matemàtiques, es fan més comprensibles donat que projecta imatges tridimensionals, mapes complets, permet ampliacions i parar-se a veure el detall, etc. És a dir, és un mitjà excel·lent que exemplifica la teoria fent, si més no, més interessant la matèria.
Un dels casos més famosos de l’aplicació d’aquests recursos informàtics a l’aula són els tablet PC de l’escola d’Ariño, gràcies als quals, els alumnes van adquirint les competències bàsiques digitals; dit d’una altra manera, aprenen a buscar informació, a contrastar-la amb altres fonts, a determinar els missatges que els arriben enfrontant-se a ells amb l’esperit crític que l’experiència i els coneixements apresos els proporcionen, etc. Cal dir que les TIC són eines pràctiques mitjançant les quals es poden abordar totes les matèries, això és, és transversal perquè des d’elles es poden abordar la majoria de les assignatures curriculars, donant així, un altre punt a favor per al seu ús.
Però la finalitat última de la incorporació de les TIC a l’aula no és restringir el seu àmbit d’ús, és a dir, no és només saber utilitzar-les a l’escola per tal de resoldre les activitats proposades pel mestre, sinó que el que es pretén és que l’alumnat adquirisca els coneixements suficients i indispensables com per a afrontar la vida i salvar els problemes quotidians, els infortunis diaris; saber detectar amb més facilitat problemes de caire informàtic a nivell de hardware i software, editar de la forma més satisfactòria textos, crear o editar imatges, buscar informació per la xarxa tot i sabent la manera més adequada per fer-ho, etc.
La conclusió a la qual es por arribar és que les TIC aplicades a l’educació són un poderós mitjà de comunicació i de transmissió de saber, que no només són útils a l’escola sinó que són fins i tot necessàries en la vida real. Per tant, s’ha de saber fer un bon ús d’elles amb l’objectiu final, encara que un tant utòpic, de millorar el món.

miércoles, 7 de octubre de 2009

EXPERIÈNCIA SOBRE LA CREACIÓ D'AQUEST BLOG

El fet d'haver creat aquest espai digital ha estat una experiència curiosa per dos motius; el primer és perquè ja té una temàtica definida, és a dir, l'educació a través del suport informàtic o de les noves tecnologies. A diferència d'altres blogs, aquest tindrà un caràcter didàctic i educatiu quant a continguts es refereix, no com altres que contenen informacions de molts tipus que no tenen res a veure les unes amb les altres. El segon motiu és perquè no és l'únic blog que he fet o en el qual he col·laborat, per tant, ja tinc una certa experiència al respecte. A continuació posaré un enllaç del blog en el qual sóc col·laborador, encara que molt poc habitual. Es tracta d'un blog creat pel departament de biologia i geologia de l'institut IES Politècnic de Castelló, per tant es tracta d'una iniciativa educativa on s'incorpora l'ús de les noves tecnologies tant a l'aula com fora d'ella, ja que els alumnes tenen accés prèviament autoritzat pel professor o professora, on realitzen posts sobre els temes donats a classe i aquells d'interés general per a la comunitat científica: alumnatbiogeo.
A banda de tot això, crear aquest blog, que pense interessant, m'ha reportat conéixer noves funcions que desconeixia respecte a les ferramentes que ens proporciona blogger, tals com la introducció de gadgets, que ajuden a configurar l'aspecte del blog, funcions de dret d'admissió pel que fa a la regulació de comentaris,etc. Espere trobar el mètode per treure-li partit a totes les funcions que ens ofereixen i poder esdevenir aquest blog, si més no, en un dels més complets i amb varietat d'informació d'educació i didàctica. Cal tenir en compte que la creació d'aquest blog suposa l'inici, i no és lògic esperar que en quatre dies el blog siga complet. Per tant, serà necessari esperar un determinat període de temps per poder veure el fruit de l'esforç, els resultats.